Slovní hodnocení

Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním hodnocením, přičemž obě tyto varianty mají stejnou váhu. Některé školy uplatňují odlišný způsob hodnocení i v paralelních třídách – čili např. v 1. A je hodnocení slovní a v 1. B se známkuje a rodiče si mohou volit, kterou variantu upřednostní. V případě potřeby (přestup na jinou školu, přijímací zkoušky apod.), může i učitel, který jinak píše slovní hodnocení, vystavit vysvědčení se známkami – a naopak.

Hodnocení slovem je konkrétnější (narozdíl od čísla vám říká, co dítěti jde a co mu dělá problémy) a objektivnější (jednoznačné vyjádření: „při řešení slovních úloh volí správný postup, ale dělá numerické chyby“ lze nahradit číslem 2, 3… 1 – pokud šlo učiteli o pochopení nové látky, nebo i 5 – pokud mu šlo o správný výsledek).
Nehodnotí se jen znalosti, ale i další schopnosti a dovednosti, protože k tomu, aby byl člověk v něčem úspěšný, potřebuje také samostatnost, tvořivost, houževnatost, sociální cítění apod.
Hodnotí se pokrok dítěte (srovnání s ostatními má velký vliv na sebevědomí a přitom je zavádějící, protože srovnáván je malý vzorek dětí jedné třídy, a tak záleží, jaká se právě sešla „konkurence“).
Neměla by chybět motivace, která podpoří v dítěti další chuť do učení.

Výstižný článek na toto téma od Jany Nováčkové (která je známá coby lektorka Respektovat a být respektován): Rizika známkování a rizika slovního hodnocení

Ukázka slovního hodnocení:

Milý K. (první pololetí první třídy, ZŠ Na rovině v Chrudimi)

V tomto pololetí ses seznamoval se základními biotopy České republiky. Hledali jsme rozdíly mezi loukou, polem a pastvinou, poznával jsi život v rybníce i v řece, v lese, na horách a také v blízkosti lidských sídel. Někdy znejistíš, zda svou práci zvládneš, ale přitom Ti stačí malá pomoc nebo povzbuzení a na spoustu věcí přijdeš sám. Informace, které vyčteš z obrázků v knihách a na internetu a které se dozvíš od kamarádů, si snadno zapamatuješ a vše si v hlavě urovnáš. Potom o svém tématu umíš souvisle a jasně vyprávět před ostatními. Dělá Ti radost, když si Tě do skupinky vyberou starší děti, protože sám vidíš, že Ti to prospívá – že Ti pomáhají a že se od nich můžeš něco naučit.

V češtině se seznamuješ s velkými tiskacími písmeny. Na začátku jsi často zaměňoval různá písmena, ale teď už jich většinu umíš správně pojmenovat, vyhledat i napsat. Učíš se správnému úchopu tužky a uvolňuješ si zápěstí i ramenní kloub. Hravě určíš hlásku na začátku a na konci slova, k obrázku přiložíš slovo i krátkou větu. Z písmen zkoušíš skládat jednoduchá slova. Zatím slova i věty převážně opisuješ, ale díky Tvé snaze jít neustále kupředu, se pokoušíš psát slova i sám. Rád si prohlížíš komiksy, a tak společně zkoušíme nějaké vytvářet. Učíš se pracovat s přečteným textem – shrnuješ obsah příběhu, vyhledáváš zápletky a pokoušíš se jej domýšlet.
Od začátku září se zlepšila Tvá pozornost a soustředění, dokážeš pracovat sám i s kamarády na pomůckách i pracovních listech po delší dobu. Někdy se ještě stává, že někoho pošťuchuješ nebo se někým necháš vyrušit. Oceňuji, že po upozornění navrhneš řešení, a to pak i dodržíš.

V matematice už napočítáš do tisíce a k číslům dokážeš přiřadit správné množství perlového materiálu. Jednotlivé číslice umíš správně napsat, jen je zatím ještě stranově převracíš. Sčítáš a odčítáš do dvaceti i s přechodem přes desítku, zvládáš i snazší příklady do sta a sčítání celých stovek. Rozumíš podstatě násobilky. Začal jsi řešit jednoduché slovní úlohy a logické problémy – je vidět, že logické uvažování je Ti blízké. Z geometrie pojmenuješ základní geometrické tvary, dokážeš spočítat, kolik mají stran a vrcholů.

V angličtině ses seznámil s předměty, které Tě ve škole obklopují a které používáme při hodinách. Poznal jsi členy širší rodiny a vyrobil sis svůj strom života. Probírali jsme, jaká zvířata a rostliny jsou na farmě. Seznámil ses s předložkami, ročními obdobími a dny v týdnu. Společně s ostatními jsi vytvořil narozeninový kalendář. Dokážeš pracovat pouze samostatně, ve skupině Ti to dělá velké potíže. Abys dělal v angličtině pokroky, pomohlo by, aby ses zamyslel, jak se nenechat rozptýlit a jak nerušit ostatní. Když budeš po učiteli opakovat slova a anglické výrazy, snadněji si osvojíš jejich výslovnost.

V hudební výchově se seznamuješ s různými rytmy a využíváš k tomu své tělo i některé z nástrojů Orffova instrumentáře. Dozvěděl ses, jaký je rozdíl mezi zvukem a tónem. Rozhodl ses naučit hrát na zobcovou flétnu, a tak se zatím učíš tóny g1 – h1. V posledních týdnech se učíš při hře na flétnu počítat, seznamuješ se s délkou not a zkoušíš doprovázet melodii na CD.

V kresbě i malbě dokážeš vystihnout podstatné rysy toho, co se snažíš převést na papír. Vyzkoušel sis i kašírování, míchání barev, zažehlování korálků, práci s vizovickým těstem a vyráběl jsi krmítko pro ptáky.

V tělocviku jsi běhal, zdolával opičí dráhy, cvičil s obručemi a hrál fotbal. Zkoušel jsi kotoul vpřed, vzad, kotoul ze stojky, stojku a most. Sám o sobě jsi v jednom pohybu, proto hodiny tělocviku vítáš. Při společných míčových hrách vyžaduješ po ostatních dodržování pravidel dané hry a fair play. Poctivě cvičíš při rozcvičkách a běháš velmi rychle.

Ukázka slovního hodnocení v domácím vzdělávání:

Milá M (druhé pololetí druhé třídy, při ZŠ Na rovině v Chrudimi),

v projektovém vyučování jsi objevovala svět. Vytvořila jsi velkoplošné mapy všech kontinentů a glóbus z papírové hmoty. Chápeš podobnosti a rozdíly mezi lidmi, ať už žijí kdekoli. Zajímá Tě příroda, ale taky politika a vztahy uvnitř i vně států. Zaujala Tě geofyzika Země – rotace, magnetické pole, atmosférický obal. Pracovala jsi na mnoha pokusech, které ti pomohly pochopit sopečnou činnost, vznik artézského pramenu nebo odvodit aktuální čas na pólech. Uvědomila sis, že planeta Země je součástí vesmíru.

Ráda čteš. V tomto pololetí ses zaměřila na literaturu, která Ti přiblížila jednotlivé evropské země: francouzské Bajky od la Fontaina, Děti z Bullerbynu od A. Lindrenové, pohádky od H. Ch. Andersena nebo švýcarský příběh Heidy , děvčátko z hor od J. Spyriové. Okouzlily Tě legendy a mýty z celého světa, ať už jsou o vzniku světa, o lidech nebo o jejich bozích. Také jsi jednu legendu napsala. Z gramatiky jsi probrala párové souhlásky, vlastní jména, některé slovní druhy a další jevy.

V matematice jsi zvládla celou malou násobilku. Pracuješ se sčítacími a násobilkovými tabulkami a vytvořila jsi svůj první graf. Používáš různé pomůcky, s kterými úspěšně pronikáš do tajů geometrie. Setkáváš se s novými pojmy jako třeba síť krychle, s novými úlohami o věku lidí, a rozumíš jim. Pomocí stále těžších příkladů s barevnými kostičkami si tříbíš prostorovou představivost.

Rozšířila sis anglickou slovní zásobu, zjistila nová fakta o Anglii,  Velké Británii a Commonwealthu. Tyto informace získáváš z anglického výkladu tvé učitelky, z encyklopedií a knih. Čteš Harryho Pottera a líbil se Ti i film. Anglický jazyk aktivně používáš v komunikaci s anglicky mluvícím okolím, při sledování filmů a pohádek na DVD.

Téma člověk a svět je také tématem v předmětu umění a kultura. Poslouchala jsi hudbu z celého světa, nejvíc Tě oslovily písně švédské skupiny ABBA, irské písně s doprovodem houslí a havajské písně a tance s ukulele. Vytvořila jsi hudební nástroje z různých materiálů, např. pannovu flétnu. Didgeridoo jsi vyrobila, pomalovala a rozezvučela jako Aboriginci. Tančila jsi na španělské flamengo nebo na písně z Oceánie, k tomu sis vymyslela správný kostým. Na housle ses naučila francouzskou ukolébavku, na piano skládáš drobné melodie. Ryla jsi reliéfy do nasbíraných kamenů mastku a zkoušela, jak těžké asi bylo vytvoření všech soch na Velikonočním ostrově. Postavila jsi několik druhů mostů, moderní ze špejlí a měkké hmoty, provazový z provázku a dřívek, magnetický ze dvou silných magnetů a kovových matiček a nakonec i pevný papírový most. Bavilo Tě vymýšlet, jak slepit krabice od bot tak, aby vznikl model Wrightovi vily nad vodopádem, líbilo se Ti malování pískem nebo výroba animovaného filmu.

V rámci tělesné výchovy plaveš, jezdíš na kole, lyžuješ, děláš horolezectví, gymnastiku, běháš. Ve všem se zlepšuješ, máš ráda pohyb a víš, že je důležitý, aby byl člověk zdravý.

Pracuješ samostatně i v týmu, zrychlila jsi své pracovní tempo. Hledáš a nacházíš souvislosti a aplikuješ je v nových úkolech. Naučila ses říkat NE tam, kde je to na místě. Dokážeš mluvit o svých pocitech se svými blízkými. Učíš se odpouštět sobě i lidem kolem.

Teď Tě čekají prázdniny, tak si je užij.