Integrovaná tematická výuka

Vznik
Model integrované tematické výuky vytvořila (a ve své knize z roku 1993 popsala) američanka S. Kovaliková. Vycházela ze své praxe při práci s nadanými dětmi a z výzkumů o činnosti lidského mozku. U nás existovaly jen dvě školy s tímto způsobem výuky, škola v Jílovém však byla rozhodnutím města a proti vůli rodičů zrušena, takže aktuálně existuje pravděpodobně jen ZŠ Archa v Petroupimi.

Jak vypadá třída
Výuka probíhá ve věkově smíšených skupinách – v jedné třídě je po dvou až pěti žácích od každého ročníku v rozsahu od MŠ až po 5. ročník ZŠ. Tomu odpovídají i prostory třídy.

Fotografie z MŠ a ZŠ v Jílovém u Prahy.

Jak probíhá integrovaná tematická výuka

Jak je patrno z názvu, je na takové škole učivo všech předmětů integrováno k nějakému tématickému celku. Jedno celoroční téma se člení na měsíční podtémata, a ta na týdenní tématické celky. Každý takový celek obsahuje tzv. základní učivo, které musí zvládnout všechny děti – toto učivo se děti hned učí využívat na tzv. aplikačních úkolech. Množství nových dovedností se děti učí v okamžiku, kdy je k něčemu potřebují, a tudíž vidí bezprostředně jejich smysl. Na motivaci má vliv i to, že se děti mohou podílet na podobě výuky (navrhovat podtémata, vymýšlet úkoly pro ostatní, pomáhat mladším apod.). Učení zde probíhá velmi přirozeným způsobem s možností volného pohybu a prostorem pro individualitu.

Seznam škol s integrovanou tematickou výukou v ČR:
Církevní ZŠ a MŠ Archa, Petroupim 49, 256 01 Benešov u Prahy

Internetové stránky a literatura:
Když děti učí děti – reportáž ze Svobodné školy v Jílovém
Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ – diplomová práce V. Šulcové
Integrovaná tematická výuka – článek ze seriálu Inovativní pedagogické programy
Jana Nováčková: Model ITV – naděje i pro naše školství
Kovaliková, S.: Integrovaná tematická výuka. Kroměříž: Spirála 1995.

Mnohé školy v ČR využívají ve výuce alespoň tzv. projektové vyučování jako jednu z metod výuky. Projekty jsou vpodstatě obdobou integrované tematické výuky, ovšem v mnohem menším rozsahu. Na našich školách jsou poměrně nové, takže jejich úroveň se svým rozsahem, provázaností a pestrostí využitých metod pohybuje od promyšlených celoročních celků až po izolované jednodenní akce dělané spíše pro efekt, než efektivně.

Kritéria projektové výuky (dle J. Valenty, upraveno):

  • Má jasné cíle, je promyšlená a organizovaná
  • Má složku teoretickou i praktickou, směřuje k upotřebení v životě, umožňuje dětem vidět smysluplnost učení
  • Vyhovuje potřebám a zájmům žáků, ale též pedagogickému rozhodnutí učitele
  • Je koncentrována kolem základní ideje, základního tématu
  • Vyžaduje od žáka převzetí odpovědnosti za vlastní učení, pedagog vystupuje především v roli konzultanta, partnera
  • Nabízí celistvé poznání, zkoumá problém z různých úhlů pohledu
  • Je založena na spolupráci dětí
  • Propojuje život školy se životem obce, širší společnosti

Internetové stránky:
Co je to projektová výuka?
Projektová výuka dobře připravuje středoškoláky na život
Literatura:
Kašová, J.: Škola trochu jinak. Projektové vyučování v teorii i praxi. Kroměříž: Iuventa 1995.
Valenta, J.: Projektová metody ve škole a za školou