Začít spolu


Vznik programu
Původní program Step by step se začal vytvářet v 90. letech v USA na základě nových poznatků o lidském mozku a procesu učení i z praxe mnoha škol (viditelná je inspirace školou C. Freineta). U byl program spuštěn s finanční podporou Sorosovy nadace jako součást Projektu podpory vzdělávání Open Society Fund Praha pod názvem „Začít spolu“ a to od roku 1994 v mateřských školách a od roku 1996 i na prvním stupni základních škol. (Ve školním roce 96/97 to bylo prvních 5 základních škol, v současnosti je jich zřejmě kolem padesáti.)

Jak vypadá třída Začít spolu
Třída je rozdělena na tzv. centra aktivity – to jsou vlastně stolky ke kterým náleží dobře přístupné police s různými materiály podle zaměření centra (uvedla jsem centrum psaní, čtení, matematiky, věd a objevů, ateliér, ale mohou existovat i jiná).

Jak probíhá den ve třídě Začít spolu

První dvě vyučovací hodiny

Den začíná povídáním v kruhu (na koberci), ve kterém si děti vzájemně sdělí své nové zážitky či pocity a seznámí se s plány na nový den. (Podrobněji.) Následuje obvykle matematika či čeština. Podoba výuky záleží na každém učiteli, ale obecně by děti měly být co nejaktivněji zapojeny (hry, diskuse, zajímavé úkoly, práce v různě velkých skupinách…)

Práce v centrech aktivity (asi 45 – 90 min.)

Učivo ve všech centrech se vztahuje vždy po určitou dobu (např. týden) k jednomu tématu a je vybíráno tak, aby se naplňovaly požadavky školního vzdělávacího programu. Každé dítě si vybírá do kterého centra který den půjde, ale během týdne musí vystřídat všechna centra. V každém centru děti plní zadané úkoly – některé samostatně, jiné skupinově, svým tempem i vlastním způsobem. Učitelé rozvíjí dětskou tvořivost tím, že nabízejí úkoly s mnoha řešeními. Pokud jsou některé děti dříve hotovy, mohou plnit náročnější dobrovolné úkoly navíc, pomáhat ostatním nebo si najít libovolnou jinou činnost (např. čtení). Učitel má čas na děti, které vyžadují větší pozornost. Hotové práce si děti nejprve samy hodnotí, poté je dávají zhodnotit učiteli nebo hodnotí všicni společně, a nakonec je zařadí do své složky (tzv. portfolia), kde se postupně hromadí práce během celého pololetí (roku) a rodič či učitel se mohou kdykoli podívat na pokroky dítěte.
Pro práci v centrech bývá ve třídě ještě asistent, který se věnuje dětem stejně jako učitel – to však záleží na možnostech školy (někdy se může jednat o vychovatelky z družiny nebo studenty ze spolupracující pedagogické fakulty).

Centrum ateliér: ve složce na stole mají děti zadání úkolů a potřebné pomůcky. (Fotografie ze ZŠ Praha Petřiny.)

Poznámka:
* Více než v jiných programech se v Začít spolu klade důraz na multikulturní výchovu – učitel by měl dětem pomoci uvědomit si význam jednotlivých etnických skupin, obzvláště těch, ze kterých pocházejí děti navštěvující školu.
* Na začátku nebo v průběhu roku sepisuje učitel společně s dětmi pravidla, která se budou ve třídě dodržovat. Děti samy navrhnou co by ve třídě chtěly (např. aby nikdo nikomu neubližoval) a pod seznam pravidel se každý podepíše. Tato forma vytvoření pravidel chování je pro děti samozřejmě závaznější než školní řád nebo nařízení učitele.

Seznam ZŠ Začít spolu v ČR: zde.

Internetové stránky
Oficiální stránky Step by step ČR
Co je Step by Step ČR?
Prokliky na konkrétní školy jsou v seznamu škol.

Literatura:
Pravidelná informační příloha Step by step ČR v Učitelských listech od ledna 2002:
– Úvodní informace
– Prostředí (atmosféra, pravidla, uspořádání třídy)
– Struktura dne
– Pozorování, portfolio, sebehodnocení
– Individuální vzdělávací plán, smlouva o dosažení cíle, slovní hodnocení
– Zapojení rodiny dítěte do programu školy
– Vzdělávání dětí se specifickými potřebami
– Multikulturní výchova, kdo jsem, integrace Romských dětí
– Pedagogická evaluace, multikulturní výchova
– Výzkum efektivity výuky na Začít spolu
Open society fund Praha (Staroměstské nám. 22, 110 00 Praha 1): Začít spolu, Individualizovaná výuka, Vzdělávací program, Kurikulum pro mateřskou a základní školu… – určeno spíše učitelům a studentům
Krejčová (ed.): Vzdělávací program Začít spolu. Portál 2002.