Jenské školy

Experimentální školu založil roku 1923 v Jeně (v Německu) univerzitní profesor pedagogiky Peter Petersen. Dnes jsou jenské školy především v Holandsku (cca 200), dále v Německu a Belgii. V ČR dříve existovala jen jedna jenská škola, a ta bohužel zanikla (viz). V září 2016 byly v ČR otevřeny dvě nové školy – Hučák v Hradci Králové a Kairos na Praze – západ.

Jenská škola je chápána jako společenství s rodinnou atmosférou, přirozené a podnětné prostředí pro svobodný rozvoj. Vzhled učeben se blíží vzhledu dětského pokoje, hodnocení je slovní. Děti jsou v tzv. kmenových skupinách spojujících vždy 2-3 ročníky (starší si berou patronát nad mladšími), ale na některých úkolech z týdenního plánu pracují ve skupinách podle úrovně – podle individuální zralosti. Specializují se prostřednictvím volitelných předmětů.

Pracuje se podle týdenních plánů a využívá se 4 základních pedagogických situací:
*rozhovorů (ranní kruh, rozhovory k projektovým tématům, organizační rozhovor o týdenní plánu v pondělí ráno a reflexe v pátek na konci vyučování)
*her – od volné hry v herně po hry didaktické (vyučovací)
*práce – úkoly a aktivity nastavené jako situace či problémy vybízející k aktivitě, aplikaci poznatků, spolupráci atd. (hodně času učitel věnuje tomu, že spolu s žákem prochází splněné úkoly, společně vyhodnocují na jaké úrovni se podařilo práci splnit, případně hledají příčiny neúspěchu, aby se příště práce dařila – posiluje se tak vlastní zodpovědnost žáka)
*slavností – slavnosti rána, narozenin či vánoc, dramatická představení, přijímání nových žáků,  apod.; na slavnostech se prezentují i hudební, výtvarné a další dovednosti získané ve volitelných předmětech

Koncepce je otevřená dalším vlivům – dnešní jenské školy využívají i prvky Freinetovy a Montessori pedagogiky.

Literatura:
Rýdl, K.: Peter Petersen a pedagogika jenského plánu. ISV 2001.
Singule, F.-Rýdl, K.: Pedagogické proudy 1. poloviny 20.století. Praha, SPN 1988.

Internetové stránky:
Tomáš Kasper: Jenské školství v Nizozemí
Wikipedie
.