Freinetova pracovní škola

Cílem Celestine Freineta bylo pomocí vzdělání zlepšit sociální postavení prostých lidí (ve Francii mezi světovými válkami).

Průběh dne na Freinetově škole může vypadat následovně:
Některé děti ostatním přečtou vlastní text (např. báseň, volný text, který napsaly). Vybere se nejlepší text pro třídní noviny a ten všichni společně upravují (pravopis, sloh, vyhledávání vhodnějších slov…). Poté některé děti zpracovávají text u tiskařského stolu, ostatní na něm provádějí gramatická cvičení. Kdo je dříve hotov, pokračuje podle svého individuálního plánu. Následují tzv. pracovní ateliéry (tj. třída je rozdělena na pracovní koutky a skupinky dětí pracují na matematice, na pozorováních a pokusech, ve fotokomoře, v koutku živé přírody apod.).

Díky tisku novin se děti učí vyjadřovat, nebýt pasivní když se vyskytne problém, zvažovat svá slova, než je zveřejní a zároveň nevěřit všemu, co se píše.
Děti si také dopisují s dětmi jiné školy, díky čemuž se setkávají s jiným prostředím (a hodnotovou orientací). V dopisech se mohou realizovat i děti uzavřené do sebe nebo odstrkované.

Společný pracovní plán na těchto školách vytvářejí s pomocí učitele žáci – není tedy pevně dán. Vedle společného existují i týdenní plány individuální. Neexistuje zde výklad učitele před celou třídou, ale besedy, rozhovory, výstupy dětí, skupinová a individuální práce. Hodnocení je slovní a podílí se na něm i děti. Problémy a různé návrhy se řeší prostřednictvím pravidelných shromáždění třídy a pomocí nástěnných novin.

Nyní je nejvíce škol tohoto typu pravděpodobně ve Francii, následuje Holandsko, Belgie.
Freinet si vyměňoval zkušenosti např. s M. Montessori, H. Parkhurstovou (Daltonská škola) a A. Ferriérem (chtěl uvést do praxe myšlenky z jeho knihy Činná škola).

Literatura: Rýdl, K.: Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. Brno: Marek Zeman, 1994.

Internetové stránky:
Freinetova škola – referát na referáty.sk (slovensky)
Freinetovská škola na Wikipedii